ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทสงรัฐศาสตร์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มมร. ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทสงรัฐศาสตร์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต/ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง/อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานท์

ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น.

ลิงก์สำหรับการลงทะเบียน (Register)  https://forms.gle/jthxneGq84DM3u8P9

ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom

ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงาน https://zoom.us/j/91800376226…

ID: 91800376226

Passcode: 998377

ลงทะเบียน (Register)  https://forms.gle/jthxneGq84DM3u8P9

Message us