พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์

ขอร่วมมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ในนามคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us