ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Political Science

ชื่อปริญญา               

          ชื่อเต็ม                                        รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

          อักษรย่อ                                      ร.ด.

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                          Doctor of Political Science

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ                       D.Pol.Sc.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แบบ 1.1
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
  3. มีผลงานวิชาการทางรัฐศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งตำราและบทความวิชาการ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
  6. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”
 • แบบ 2.1
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  4. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

รายะเอียดรายวิชา

ข้อมูลประกาศรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร ปริญญาเอก

Message us