ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา               

          ชื่อเต็ม                                        รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

          อักษรย่อ                                      ร.ม.

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                          Master of Political Science

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ                       M.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะสังคมศาสตร์กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

รายะเอียดรายวิชา

ข้อมูลประกาสรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร ปริญญาโท

Message us