รายชื่ออาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  ปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายานามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1รองศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.สุกิจ ชัยมุสิกPh.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2รองศาสตราจารย์
ดร.เสนีย์  คำสุขร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (การปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538
2532
2529
3ดร.เกษฎา  ผาทองร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559
4ดร.สมภพ ระงับทุกข์ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
5ดร.ฐากูร  หอมกลิ่นปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2558
2554
2551

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  ปริญญาเอก  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1รองศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก*  Ph.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2รองศาสตราจารย์
ดร.นายเสนีย์  คำสุข*ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (การปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538
2532
2529
3ดร.เกษฎา  ผาทอง*ร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ ฉายา/นามสกุลคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1นายสมชัย แสนภูมี– ร.ม.

– ร.บ.
การเมืองและการจัดการปกครอง
รัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
2555
2ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์– ปร.ด.
– ศศ.ม.
– ร.บ.
– วท.บ.  
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
สุขศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558
2548
2561
2546
3พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ (ปัญญารุโณ)– รป.ม.
– ศศ.ม.
– ร.บ.
– ร.บ.
– ศน.บ.
– ป.ธ.๙
การปกครองท้องถิ่น
พัฒนาสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
2550
2546
2551
2549
2541 2538
4นายธนะชัย สามล– รป.ม.
– ร.บ.
การปกครองท้องถิ่น
รัฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
2554
5พระครูปลัดสุวัฑฒน พรหมจริยคุณ (ณัฐพงศ์ คำมาก)– รป.ม.
– ศน.บ.
นโยบายสาธารณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2546

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ลำดับตำแหน่งทางวิชาการชื่อ ฉายา-นามสกุลคุณวุฒิคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต, ดร. (อนิลมาน ธมฺมสากิโย ศากยะ)– Ph.D.
– M.Phil.
– M.A.
– ศน.บ.
Social Anthropology
Social Anthropology Anthropology
สังคมวิทยา
Brunel University, UK.  
Cambridge University, UK.  
Tribhuwan University, Nepal  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2543
2537
2530
2525
2.รองศาสตราจารย์
ดร.สุเทพ   สุวีรางกูร– Ph.D.
– M.A.
– ศน.บ.
Sociology
Sociology
สังคมวิทยา
Panjab University, India
Banaras Hindu University, India ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2540
2537
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสถียร  วิพรมหา– สค.ม.
– ศน.บ.
สังคมวิทยา
สังคมวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2539
2536
4.รองศาสตราจารย์
นายประจวบ  ประเสริฐสังข์– พช.ม.
– ศน.บ. 
พัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
2536
5. นางสาวนฤมล เจริญใจ– ศศ.ม.
– ศศ.บ.
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ม.มหิดล
ม.ขอนแก่น
2560
2555
6.พระครูธรรมคุต (สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน สัพโส)– พธ.ม.
– ศน.บ.
การพัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
2555

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ  ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ(คงบุญวาสน์)– สส.ม.  
– ร.บ.  
– ป.ธ.9
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสงฆ์ไทย
2553
2548
2547
2นายปริญญา  ตรีธัญญา  – สส.ม.  
-ศน.บ.
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
รัฐศาสตร์การปกครอง
ม.ธรรมศาสตร์  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2547  
2544
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวกฤติกา ชนะกุล-สส.ม.
-ศศ.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
2553
2548
4นางสาวณัฐหทัย นิรัติศัย-สส.ม.
-รป.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
2553
2548
5นางสาวณัฐชยา  กำแพงแก้ว-สส.ม.
-ศศ.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ทักษิณ
2554
2550

Message us