อธิการบดีนำคณะผู้บริหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02 สิงหาคม 2564/ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่อาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังจะเร่งประสานงานให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกรูป/คน ซึ่งขณะนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า60% ส่วนในกรณีลดค่าเล่าเรียนนั้น เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมอบของให้นักศึกษา

Message us