เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1–Z7diRtO…

Nuttha Jan

August 28, 2023

โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ โดยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดเมธาวัฒน์ เป็นผู้แทนเปิดโครงการ ในกำหนดการช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจการออม และช่วงบ่ายมีการประกาศผลรางวัลการประกวดเรื่องสั้น โปสเตอร์ และนิทรรศการ

Nuttha Jan

August 25, 2023

โครงการกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีพระมหาสุรไกร ชินพุทธิสิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในกำหนดการช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “อาชีพและการเรียนรู้ที่จำเป็นกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำหนดการในช่วงบ่ายกิจกรรมเปิดตลาด การเสริมสร้างอาชีพสำหรับนักศึกษา มมร ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566

Nuttha Jan

August 25, 2023

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน กำหนดการช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมโลกในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน 5 ห้องประชุม

Nuttha Jan

August 20, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ถวายมุถิตาสักการะ พระศรีวชิรวาที เนื่องในโอกาสได้สมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ พร้อมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และได้เมตตานุเคราะห์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Nuttha Jan

August 17, 2023

โครงการ “สานรักสู่น้อง” คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “สานรักสู่น้อง” คณะสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

Nuttha Jan

July 7, 2023

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาสุรไกร ชินพุทธิสิริ (คงบุญวาสน์)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาสุรไกร ชินพุทธิสิริ (คงบุญวาสน์) วิทยฐานะ ป.ธ.๙, ร.บ., สส.ม. เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

Nuttha Jan

June 30, 2023

Nuttha Jan

June 26, 2023
1 2 3 9
Message us