ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการร่วมการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

The 1st National Conference 2021 : Interdisciplinary Buddhist Political Science เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ระดับชาติ จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ การประชุมออนไลน์ และ จัดงานที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม Deadline submission: ปิดรับผลงาน 6 สิงหาคม 2564 Website: https://social.mbu.ac.th/ […]

ketsada phathong

July 5, 2021

jetsada

March 26, 2021

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม การครั้งนี้ มีคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในการอุปการะดูแลของชมรมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน สิ่งของที่ชมรมฯใคร่หวัง เพรียกหา และจำเป็นมากในชีวิต คือ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (แพมเพิส) หากท่านใดมีจิตศรัทธาเพื่อการแบ่งปัน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ปรากฏในภาพ (๐๙๐-๒๓๑-๐๐๖๗)

jetsada

December 30, 2020

การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บำรุงสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

jetsada

December 23, 2020
1 2 3
Message us