ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์)

กิจกรรมที่ 1 อบรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGjoin zoom meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/9968410963?pwd=MW1mNXpCRytGUGJ0aU5SL3lhMlZxQT09meeting id: 996 841 0963passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/XuNWoSexWivq56FaAลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 อบรมเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGJoin Zoom Meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/95729469575?pwd=OFhFRGlFa1R1VTZlYU5HTmsrdnNZZz09Meeting ID: 957 2946 9575Passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/4MNRR65iHGKP1kpL6ลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing

ketsada phathong

June 2, 2022

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ มีหลักสูตร 2  ระดับ คือ 1. ระดับปริญญาเอก           1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 2. ระดับปริญญาโท           2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ระยะเวลาการศึกษา – ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา – ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

jetsada

March 31, 2021
Message us