หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะสังคมศาสตร์ มีหลักสูตร 2  ระดับ คือ

1. ระดับปริญญาเอก

          1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

2. ระดับปริญญาโท

          2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ระยะเวลาการศึกษา

– ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

– ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

Message us