หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ มีหลักสูตร 2  ระดับ คือ 1. ระดับปริญญาเอก           1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 2. ระดับปริญญาโท           2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ระยะเวลาการศึกษา – ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา – ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

jetsada

March 31, 2021
Message us