ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor of Political Science ชื่อปริญญา                          ชื่อเต็ม                                        รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต           อักษรย่อ                                      ร.ด.           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                          Doctor of Political Science           อักษรย่อภาษาอังกฤษ                       D.Pol.Sc. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 มีผลงานวิชาการทางรัฐศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งตำราและบทความวิชาการ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น […]

jetsada

March 31, 2021

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ มีหลักสูตร 2  ระดับ คือ 1. ระดับปริญญาเอก           1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 2. ระดับปริญญาโท           2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ระยะเวลาการศึกษา – ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา – ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

jetsada

March 31, 2021
Message us